Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015
Mύθος-Αφήγηση-Δομή /  Myth-Narration-Structure
ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / SCULPTURE INSTALLATION 
Γιούτα, χειροποίητο χαρτί, φύλλα, αλάτι, (διαστάσεις μεταβλητές) 2005-2012
Jute, handmade paper, leaves, salt, (dimensions variables) 2005-2012