Κυριακή, 13 Απριλίου 2014Ο ιστός σήμερα κυρίως παραπέμπει στο ηλεκτρονικό  δίκτυο, ως έννοια όμως επιτρέπει την προσέγγιση πολλαπλών σχέσεων και πρακτικών. Νοηματικά έχει αναφορές στις πρώιμες διαδικασίες οργάνωσης των κοινωνιών και της συγκρότησης του οικιακού χώρου. Ως μέσο συνοίκησης και εξατομίκευσης, φέρει διπολικά χαρακτηριστικά αντιδιαστέλλοντας το δημόσιο με τον οικιακό χώρο. 
Στη μορφή του ιστού της πόλης σηματοδοτείται ο εύρυθμος σχεδιασμός τουαστικού περιβάλλοντος που συνυπάρχει με την αυθαίρετη, αμεθόδευτη και οργανική διαμόρφωσή του. Παράλληλα η ύφανση του ιστού στη χειροτεχνική πρακτική του πλεξίματος συνιστά ισχυρό πεδίο δεξιοτεχνίας, άσκηση συγκέντρωσης και επιτελεστικού καθησυχασμού.

The web today mainly refers to the internet, however, as a concept it designates multiple relationships and practices. It relates to the early processes of social organization and shaping of the domestic sphere. The web’s meaning is bipolar, it is associated with cohabitation and individuality, with the juxtaposition of public and private space. The fabric of the city connotes the rational planning of the urban environment which coexists with its arbitrary, unmethodical and organic configuration. Yet, the weave of a web in the artisanal practice of knitting requires great handicraft, it is an exercise in concentration and a performative way of consolation.